GIỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN

I. NỘI DUNG TIẾP NHẬN, XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC

Các phản ánh, kiến nghị, góp ý của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính liên quan đến đời sống và lĩnh vực kinh doanh, sản xuất (không tiếp nhận các vấn đề liên quan khiếu nại, tố cáo) trên Internet thông qua Trang thông tin điện tử, cụ thể:

1. Các phản ánh, kiến nghị, góp ý đối với hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh.

2. Những kiến nghị, góp ý của cá nhân, tổ chức đối với các vấn đề liên quan đến quy định hành chính bao gồm: sự không hợp pháp, không hợp lý, không đồng bộ, không thống nhất với hệ thống pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập và những vấn đề khác.
3. Các hiến kế, đóng góp tham gia xây dựng văn bản mới quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân.


II. TƯ VẤN PHÁP LUẬT

Tư vấn những nội dung liên quan về chế độ, chính sách và pháp luật cho:
1. Người nghèo
2. Người có công với cách mạng
3. Người già cô đơn không nơi nương tựa
4. Người tàn tật không nơi nương tựa
5. Trẻ em không nơi nương tựa
6. Người dân tộc thiểu số thường trú ở vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn
7. Người nước ngoài được hưởng trợ giúp pháp lý miễn phí tại Việt Nam theo hiệp định tương trợ tư pháp đã ký kết giữa Việt Nam và nước mà người đó mang quốc tịch nếu trong Hiệp định có quy định về vấn đề này
8. Các đối tượng khác

Tìm kiếm nhanh

Lưu ý

1. Hệ thống tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị về: 2.Hệ thống không tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn giải đáp pháp luật.